Kvalifikationskonkurrencer

Regler for kvalifikationskonkurrencer der danner grundlag for deltagelse til Continental (CSC), Nordisk Mesterskab (NM), Danish National (DN) og World Trial (WT).

 

1. Kvalifikationskonkurrencer.

1.1 Kvalifikationskonkurrencer har til formål, at udvælge de bedst egnede hunde og førere til deltagelse ved Continental Sheepdog Championship (CSC), Nordisk Mesterskab (NM), Danish National (DN) og World Trial (WT).

Deltagere på landsholdet bør derfor være på et niveau, der gør at man er i stand til at gennemføre en finale ved en af de ovenstående konkurrencer på et rimeligt niveau. Kvalifikationskonkurrencer bør ikke opfattes som hundetræning, men kan godt bruges som træning for deltagelse i professionelle konkurrencer, hvilket betyder at man her erkender hundens og egne begrænsninger og er villig til selv at stoppe, dersom opgaven ikke løses professionelt.

Samtale med dommer under gennemløbet, samt eventuel hjælp fra sidelinien må ikke finde sted.

 

2. Banen.

2.1 Banen er en klasse 3 bane med single. Der skal som hovedregel indgå mærkede får, ved deling og single. Varierende sværhedsgrad.Points gives som ISDS standard kvalifikationsbaner.

Dobbelt hentnings konkurrence:

 • Bane af mindre størrelse, som skal kunne gennemføres på 15 min.
 • Tildrivningsgrinder opsættes med en afstand af 10 meter imellem.
 • Drivegrinder med en afstand af 7 meter imellem.
 • Konkurrencen skal foregå på en regulær mark.
 • Der kan benyttes 8 eller 10 umærkede får.(2×4, eller 2×5 får)
  Delingen foretages som en splitdeling, hvor halvdelen af fårene deles fra (henholdsvis 4 eller 5) De tilbageblivende får sættes i fangefold.

Opnåelige points for de forskellige momenter i dobbelthentnings konkurrencerne:

 • OLF 1.: 20+10+20
 • OLF 2.: 20+10+20
 • Drivning: 30
 • Deling.: 10
 • Fangefold: 10

I alt kan opnås 150 point i dobbelthentningskonkurrencer til kvalifikationen.

 

3. Antal konkurrencer.

3.1 Der afholdes 5 konkurrencer som grundlag for kvalifikationskonkurrencer til Continental, Nordisk Mesterskab, Danish National og World Trial.

 

4. Deltagelse og tilmelding til kvalifikationskonkurrencer.

4.1 Alle, som er bosidende i Danmark, kan deltage i kvalifikationskonkurrencer.
4.2 Det bør tilstræbes at fårene ikke skal bruges mere end 2 gange
4.3 Ved for sen tilmelding og/eller betaling til kvalifikationskonkurrencer, betales der dobbelt startgebyr.
4.4 Efter tilmeldingsfristen kan eftertilmeldte hunde ikke sikres start og kan ikke opnå kvalifiktions point.
4.5 Ved første start skal komplet startliste foreligge, og der kan her efter ikke tilmeldes yderligere starter.

Startrækkefølgen fastsættes ved “Random selection” ved brug af computer program. Såfremt en handler trækkes to gange efterfølgende, skal handler med hund rykkes så de forskydes med mindst tre gennemløb. Handlere med flere hunde vil startmæssigt bliver fordelt over hele konkurrencedagen.

Den ved start givne startrækkefølge skal følges, der skal være meget vægtige arrangør grunde til at bryde den, og der skal gives besked til de efterfølgende starter.

4.6 Kommer en deltager for sent til start, kan denne ikke starte, uanset begrundelse.
4.7 Tilmelding er først gældende, når startgebyr er betalt.
4.8 Ved kvalifikationskonkurrencer hvor det grundet et højt antal af tilmeldte starter og en kort daglængde kan være vanskeligt/umuligt at gennemføre konkurrencen over en dag kan bestyrelsen beslutte at afholde konkurrencen over to dage. Såfremt at situationen skulle opstå vil man fra bestyrelsen straks efter sidste tilmeldingsfrist beslutte hvorledes at starterne skal fordeles og hurtigst muligt derefter offentliggøre startlisten på klubbens hjemmeside. I et sådan tilfælde kan bestyrelsen være nødsaget til at se bort fra den normale lodtrækningsprocedure for at imødekomme de praktiske problemer der måtte opstå for de tilmeldte. Der kan dispenseres for den tildelte startdag, såfremt der er vægtige argumenter herfor.

 

5. Betingelser for at opnå kvalifikations point.

5.1 Hunden skal være ISDS eller FCI registreret. Registrerings nr. skal fremgå af tilmeldingen.
5.2. Hyrden skal være bosiddende i Danmark på konkurrencetidspunktet, dvs. have folkeregister adresse i DK. Udenlandske tilflyttere skal for opnåelse af kvalifikations point, kunne fremvise dokumentation herfor.

Dokumentation skal forevises på forlangende.
Sygesikring opfattes som gyldig dokumentation.

5.3 Vælger en hund og fører at starte i en klasse 2 samme år som man også har startet kvalifikationskonkurrence, mister man de kvalifikations point, der er opnået indtil dette tidspunkt.

Mistede point grundet klasseskift er tabt, også selvom man senere på sæsonen igen deltager ved kvalifikationskonkurrence. Man opnår kvalifikations point i alle fremtidige kvalifikationskonkurrence, man måtte deltage i.

 5.4 En handler kan maks. deltage med 2 hunde ved Continental, NM, DN og World Trial.

Det er tilladt at deltage med op til 3 hunde ved kvalifikationskonkurrence.

Såfremt en handler kvalificerer sig med flere end 2 hunde, skal handleren vælge sine 2 til Continental, NM, DN eller WT deltagende hunde senest 14 dage før tilmeldingsfrist til det enkelte arrangement.

 

6. Pointberegning – Kvalifikationskonkurrencer.

6.1 Kvalifikations point beregnes således:Den vindende hund/førers point = 100% (= 100 point).Alle øvrige deltagere får tildelt procentvis point i forhold til den vindende hund/førers opnående point. Dvs. Opnåede point / vinderens point * 100. Der beregnes med 3 decimaler.

Eksempel på beregning af opnåede point

LHu udregn
6.2. Summen af 3 kvalifikations point danner grundlag for den samlede placering.
6.3 Ved point lighed, er det den der har de højeste point for OLF (Udløb, optag og til drivning). Ved fortsat lighed benyttes drivepoint.

 

7. Tilmelding til Continental, NM og World Trial.

7.1 Tilmelding til Continental og Nordisk Mesterskab foretages udelukkende af DHK’s kontaktperson i samarbejde med DHK’s bestyrelse.
7.2 Ved Continental har Danmark 8 pladser og to reserver. Reserverne er dem med de højeste point efter nr. 8, der senest ved tilmeldingsfristen til Continental erklærer sig villig til at være tilstedeværende reserver ved selve Continental arrangementet. Reserverne indgår på pladsen for den/de, der melder forfald uanset tidspunkt for meddelelsen.
7.3 Ved Nordisk Mesterskab har Danmark 8-12 pladser. De deltagende hunde udvælges af de 3 bedste resultater fra det sidste kvalifikations sæson.
7.4 Ved World Trial har Danmark et varierende antal pladser som tildeles af ISDS. De deltagende hunde udvælges af de 3 bedste resultater fra de seneste 5 kvalifikationskonkurrencer, som er afholdt inden 14 dage før tilmeldingsfristen. Eksempel: Tilmeldingsfristen til WT ligger på en dato, hvor den sidste kvalifikationskonkurrence i indeværende år endnu ikke kan nås afholdt inden tidsfristen på 14 dage. I det tilfælde vil sidste kvalifikationskonkurrence fra det forrige år indgå i det samlede resultat. En udtaget handler har lov at tilmelde en alternativ hund. Ved brug af alternativ hund, henvises til de gældende ISDS regler for World Trial.

 

8. Generelt.

8.1 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte om en person kan deltage ved Continental, NM, DN eller World Trials. En afvisning af deltagelse kan f.eks. være, at det vurderes, at niveauet for den pågældende deltager er for lavt. Det nuværende niveau er sat til 150 kvalifikationspoint. Dette betyder, at alle med et lavere pointtal end 150 kun kan deltage, dersom der gives en dispensation af bestyrelsen. Rækkefølgen ved dispensationer følger ikke nødvendigvis summen af de 3 bedste kvalifikationskonkurrencer.

 

Reglerne er revideret 13 september 2015