Regler

Denne udgave af Dansk Hyrdehundeklubs Konkurrenceregler er udarbejdet i januar 1998, tilrettet med reglen i Kl. 1 fra November 2005 vedr. Fradrivning, Frafald af sammenholds momentet samt tilførsels af helhedsintryk. Ligeledes tilrettet kl. 2 med deling, samt definition af placering af fører. Regler er altid en kilde til fortolkning, og der kan også være punkter, der bør rettes, derfor opfordres til at reglerne efterleves efter den mening de er skrevet i, og at eventuelle mangler og uhensigtsmæssigheder klares på fornuftig vis.

Dansk Hyrdehundeklubs Konkurrenceregler er udarbejdet med udgangspunkt i ISDS regler og tilpasset til vore forhold.

Konkurrenceregler.
Klubben forbeholder sig ret til, at ændre konkurrencereglerne. Evt. ændringer vil blive meddelt i “HYRDEBREVET”.

Gengivelse/kopiering.
Ved gengivelse/kopiering i helhed eller uddrag til brug i DHK regi bør der altid oplyses hvilken udgave, der er brugt.

Startgebyr/tilmelding.
Kan variere fra konkurrence til konkurrence.
Der tilstræbes dog Kr. 150 pr. hund pr. konkurrence for medlemmer af DHK.
Ikke medlemmer af DHK betaler dobbelt gebyr og der betales dobbelt gebyr ved for sen tilmelding til konkurrencer.
Startgebyr ved kvalifikationskonkurrencer dog Kr. 175 (hæves til Kr. 200 fra 1. jan. 2024). Ikke medlemmer af DHK betaler dobbelt gebyr og der betales dobbelt gebyr ved for sen tilmelding til konkurrencer. Udenlandske deltagere, betaler som værende medlem af DHK.

Landskonkurrencen, som afvikles i sammenhæng med den årlige generalforsamling, er kun for DHK’s medlemmer.
Danish National er for de bedste 15 kombinationer af foregående kvalifikations sæson, forudsat at man var DHK medlem i løbet af denne sæson.

Udklassificering:
Udklassificeringen er en vejledning og ikke et krav.
Klasse 1: Ved 3 gange over 75 point bør der rykkes til klasse2.
Klasse 2: Ved 3 gange over 75 point bør der rykkes til klasse3.

Udklassificeringen har til formål at undgå at nogen vælger en for let klasse og dermed altid løber med præmierne, men det er også vigtigt ikke at springe til næste klasse, før man er klar til det, og dermed er i stand til at udføre gennemløb der er forsvarligt.

Generelt.
Det er tilladt at hjælpe og støtte sin hund, hvis man finder det påkrævet – også selv om det er i strid med ovenstående konkurrenceregler. Til gengæld må man så acceptere, at dommeren giver et større eller mindre pointfradrag (yderste konsekvens er diskvalificering) afhængig af hjælpens karakter. Dommeren bør altid afbryde et gennemløb, hvis der kommer får udenfor banen, hvis der mistes får, ved gentagne bid eller jagt på fårene, eller hvis grænsen for rolig og anstændig opførsel overskrides.

Ingen deltagende hunde på banen før start.
Ingen løse hunde i nærheden af banen.
Løbske tæver anmeldes til konkurrencelederen ved ankomst til konkurrencepladsen.

Overholdes ovennævnte ikke, kan det medføre diskvalifikation eller manglende ret til start.

Deltagerne må ikke henvende sig til dommeren under konkurrencen.
Kommunikation til dommeren skal foregå via konkurrencelederen eller baneformanden, hvis en sådan findes.

Baneformand
Den person, som har ansvaret for, at kalde deltagerne til start, og for forholdene udenfor selve banen, og for at svare på spørgsmål angående disse forhold. Det være sig kontakt til dommeren, udsætning af får.

Dommeren
Den person der vurderer gennemløbene og giver point.
Dommeren dømmer ud fra de retningslinier, der er givet fra klubben.
Det er dog ikke alt, der er beskrevet, det er derfor den enkelte dommer, der afgør hvordan de enkelte ting skal bedømmes.
Det er deltagernes eget ansvar at forhøre sig om dommerens praksis ved banegennemgangen.
Dommeren har det overordnede etiske ansvar for en konkurrence og kan derfor diskvalificere en handler for usportslig optræden.

Konkurrenceregler vedr. de fysiske rammer.

Banen.
Banen bør opbygges således, at der gives hundene gode betingelser, d.v.s. god plads til siderne og bagved fårene i hentningen og bagom hentepælen.
En placering af forhindringerne der udfordrer hundenes kunnen (f. eks. ved udnyttelse af naturlige forhindringer i terrænet). Der kan opsættes en baneskitse før konkurrencens start, og det er deltagernes eget ansvar at lære sig baneforløbet.
Dommeren skal før konkurrencens start godkende banen og kan evt. ændre baneforløbet inden konkurrencens start.

Fårene.
Til hver hund tilstræbes en flok på 5 – 8 får ( samme antal til hver deltager ), som skal være velegnede til formålet.
Fårene må så vidt muligt højest benyttes 2 gange – og ikke 2 på hinanden følgende gange. Både de får som venter på at komme på banen og de får som allerede har været på banen, bør være udenfor synsvidde og i passende afstand fra banen.

Tidtagning.
Før konkurrencen starter, fastsætter dommeren i samråd med baneformand/konkurrenceleder en maks. tid, som deltagerne ikke må overskride.
Ved overskridelse af tiden afbrydes gennemløbet – de opnåede point bevares.

Klager/indsigelser.
Hvis og så frem der ønskes at indgive en klage i forbindelse med en konkurrence, f.eks. over banen, fårene, en deltager eller lignende, skal dette gøres på dagen og skrifteligt til baneformanden. Der vil så efter ISDS reglerne, blive nedsat en trial komite på dagen.
Komiteen vil bestå af

- baneformanden
- Et medlem af KU (gerne formanden)
- et medlem af bestyrelsen (gerne formanden)

Hvis formand ikke er til stede eller der er en af de foreslåede personer der må anses for inhabil, bliver det et andet medlem fra udvalgene og bestyrelsen som varetager klagen.

Såfremt en deltager i Dansk Hyrdehundeklubs konkurrencer ikke accepterer trial komiteens afgørelse, men efterfølgende fortsætter med at beklage sig til dommeren eller dennes forbund, medfører det udelukkelse fra Dansk Hyrdehundeklubs arrangementer i et år.